UAB_Inzinerijos_centras_logo_sumazintas_2.jpg

 

 

SUSISIEKITE SU MUMIS 8 (604) 44692 telefono_ragelis.jpg

Geodeziniai (Kadastriniai) matavimai – veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys. Žemės sklypų geodeziniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje (LKS-94), atliekami žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją, parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Kadastrinių matavimų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą sukomplektuotas rinkinys.

Susisiekite su mumis ir atliksime jūsų sklypo geodezinius matavimus greitai ir kokybiškai.


Toponuotraukos yra būtinos pradedant bet kokius projektavimo darbus, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.

Topografiniai planai (Topo nuotraukos) rengiami prieš pradedant planavimo (detalaus, specialaus) arba projektavimo (statinių, pastatų, komunikacijų) darbus. Planavimo ir projektavimo darbai atliekami ant topografinio plano pagrindo. Topografiniame plane vaizduojami esami vietovės objektai, situacija, kontūrai, reljefas ir požeminiai inžineriniai statiniai bei tinklai.                                                                                                                                                    Toponuotrauka yra nedidelis vietovės sklypo grafinis vaizdas, stambaus mastelio (1:500–1:5000) brėžinys, sudarytas neatsižvelgiant į žemės sferiškumą, t.y laikant jį plokštuma.
Pagal nustatytą tvarką toponuotraukos galioja vienerius metus, vėliau jas reikia atnaujinti. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Susisiekite su mumis ir mes padarysime jums toponuotrauką greitai ir kokybiškai.


Ūkininko sodybos formavimas yra dažnas reiškinys kaimo vietovėse. Norint suformuoti ūkininko sodybą, reikia parengti ūkininko sodybos projektą. Statyba žemės ūkio paskirties žemėje, nekeičiant jos paskirties yra galima, jei statoma ūkininko sodyba. Žemės ūkio paskirties žemėje, išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtas teritorijas, ūkininko sodyba ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatai projektuojami nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektaro.

Sprendinių brėžinyje pažymima:

 1. ūkininko sodybos ar      pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo      turizmo) pastatų teritorija;
 2. keliai (privažiuoti prie      žemės sklypo, kuriame rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas);
 3. žemės sklypo, kuriame      rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, bei besiribojančių žemės      sklypų ribos;
 4. žemės sklype esami      inžineriniai įrenginiai;
 5. specialiosios žemės ir      miško naudojimo sąlygos ir apribojimai.

Ūkininko sodybos teritorija ir plotas nustatomi atsižvelgiant į ūkinės veiklos pobūdį, nurodytą planavimo organizatoriaus prašyme, planavimo sąlygų sąvadą ir teisės aktų, reglamentuojančių teritorijos planavimą statiniams išdėstyti, nuostatas.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti aiškinamajame rašte nurodomi projekto rengimo tikslai, uždaviniai, paaiškinami projekto sprendiniai, apibūdinami projektui rengti panaudoti teritorijų planavimo dokumentai, kita kartografinė, planavimo ir tyrimų medžiaga.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (Ūkininko sodybos projekto) bylą sudaro: sprendinių brėžinys, žemės naudojimo planas, projekto aiškinamasis raštas, kuriame apibendrinami ir pagrindžiami priimti sprendiniai, planavimo sąlygų sąvadas, projekto svarstymo ir derinimo bei kiti dokumentai.


Žemės sklypų padalijimo bei jungimo projektai – tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.


Šie geodeziniai matavimai atliekami naujai montuojant ar tiesiant požeminius inžinerinius tinklus bei komunikacijas. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybės skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal normatyviniais dokumentais nustatytą tvarką visi naujai sumontuoti požeminiai inžineriniai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų bei komunikacijų geodezines nuotraukas. Ši sąlyga yra būtina užtikrinti saugiam inžinerinių tinklų funkcionavimui bei eksploatavimui.


Tai geodeziniai matavimai, atliekami prieš statant įvairios paskirties statinius ar tiesiant kelius norint, kad jų padėtis atitiktų projektą. Pateikus projektą, pažymimos statinio ar kelio ašys bei būsimų grindų aukštis vietovėje. Ašių nužymėjimas reikalingas įsitikinti, kad statant pastatą ar tiesiant kelią nenukrypstama nuo projekto.


Šie darbai atliekami atstatant sunaikintus riboženklius, ar patikslinant esamų riboženklių vietą. Rengiantis pirkti, išsinuomoti ar kita forma įsigyti žemės sklypą, rekomenduojama atlikti esamų riboženklių patikrinimą, pagal žemės sklypo ribų planą, ar VĮ "Registrų centro" duomenis.


Statinių kadastriniai matavimai atliekami kai:

 • Formuojamas nekilnojamojo turto      daiktinių teisių objektas (visiems naujai pastatytiems statiniams),
 • Tikslinami nekilnojamojo turto      registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenys po      rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar kitokio pertvarkymo,
 • Dalijant nekilnojamojo turto      registre įregistruotą nekilnojamojo turto objektą,
 • Atidalijant nekilnojamojo turto      registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto dalį, kuri formuojama      kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas,
 • Sujungiant kelis nekilnojamojo      turto registre įregistruotus nekilnojamojo turto objektus į vieną      nekilnojamojo turto objektą,
 • Atliekant nekilnojamojo turto      objektų amalgamaciją,

Kadastriniai matavimai taip pat atliekami nebaigtiems statyti statiniams, kurių statytojai pageidauja juos įregistruoti nekilnojamojo turto registre kaip nebaigtus statyti.
Statinių kadastriniai matavimai turi būti atlikti iki statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos pripažins statinius tinkamais naudoti, o tais atvejais, kai statinys nebaigtas statyti- iki pažymos apie tai, kad statinys statomas iš esmės nenukrypstant nuo suderinto projekto, išdavimo.


Informacija ruošiama...


Jūsų nekilnojamojo turto fotografavimas iš oro - tai puiki galimybė parduodant žemės sklypą ar sodybą parodyti skelbimuose jos nuotraukas iš kelių šimtų metrų aukščio.